Dzisiaj jest Niedziela, 18 sierpnia 2019r., imieniny obchodzą: Helena, Ilona, Bogusław

O Projekcie

Zapraszamy na nowo zmodernizowany szlak rowerowy o długości 29,2 km, prowadzący bezpieczną trasą przez powiat Gdański poprzez gminy: Przejazdowo – Wiślina – Wróblewo (odnoga: Grabiny-Zameczek) – Wocławy – Trutnowy – Cedry Wielkie – Kiezmark.

„Szlak Mennonitów” zaprasza Ciebie i Twoją rodzinę na pełną wrażeń i historii wędrówkę rowerową.

Projekt: „Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański – budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie” został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nazwa trasy – „Szlak Mennonitów” nawiązuje właśnie do historii i dziedzictwa osadników holenderskich którzy wygnani z Holandii z powodu odmienności religijnej, w XVI do XVIII wieku licznie osiedlali się na Żuławach Gdańskich. Dzięki ich działalności i umiejętnościom melioracji bagien Żuławy stały się żyznym spichlerzem Gdańska. Mennonici pozostawili po sobie unikalny krajobraz żuławski oraz zabytki w postaci zagród holenderskich, kościołów i cmentarzy.
Szlak będący przedmiotem niniejszego projektu przebiega przez miejsca związane z tym odłamem religijnym, propagując ich kulturę oraz znaczenie dla historii Żuław i Pomorza.
Obszar realizacji projektu znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Żuław Gdańskich” oraz wzdłuż korytarza ekologicznego rzeki Motławy. Założenia projektu spełniają kryteria ochrony obszaru. Przy szlaku znajdują się trzy pomniki przyrody.

Szlak przebiega przez osiem obszarów ochrony konserwatorskiej i ochrony krajobrazu (zabytkowe założenia wiejskie o ponad 700 letniej historii) oraz dwa obszary ochrony archeologicznej.

Znakowanie szlaku i budowa dróg rowerowych na całej długości szlaku z wyjątkiem odcinków o małym ruchu samochodowym zwiększa bezpieczeństwo wędrówek rowerowych oraz w maksymalnym stopniu udostępnia atrakcje i walory turystyczne obszaru potencjalnym odwiedzającym i turystom.

Rowerowy „Szlak Mennonitów” przebiega pomiędzy miejscowościami: Przejazdowo/Krępiec (pozwalający na wygodny dojazd zarówno od Gdańska  jak i Wyspy Sobieszewskiej), Wiślina, Lędowo, Wróblewo, Miłocin, Trutnowy, Cedry Wielkie, Leszkowy, Kiezmark. Na odcinkach: Wróblewo – Miłocin – Trutnowy, Cedry Wielkie – Leszkowy, Leszkowy – Kiezmark.

Szlak ten wykorzystuje w pełni istniejące elementy infrastruktury – dawne nasypy rozebranej kolei wąskotorowej oraz istniejące przyczółki mostów. Na trasie szlaku zauważyć można duże walory widokowe, zwłaszcza wzdłuż Motławy (odcinek Wiślina – Grabiny-Zameczek) oraz w miejscowościach objętych ochroną konserwatorską.

W wyniku realizacji projektu oznakowano szlak w celu lepszej orientacji turystycznej w terenie. Zbudowano także miejsca odpoczynku dla rowerzystów (Kiezmark, Cedry Wielkie, Trutnowy, Wróblewo, Lędowo, Wiślina) w postaci zadaszonych wiat oraz ustawiono stojaki rowerowe wzdłuż trasy szlaku. Zbudowano także kładki rowerowe umożliwiające bezpieczną przeprawę rowerem:
-Dziewięć Włók (kładka o szerokości 1,5 metra oraz długości 26 m),
-Bystra (Wieś) k. Lędowa (kładka o szerokości 3 m i długości 133 m, biegnąca wzdłuż rzeki),
-Wróblewo (kładka przez Motławę).

Wzdłuż szlaku znajdują się następujące pomniki przyrody:
dwa jesiony wyniosłe we wsi Leszkowy przy kościele (nr 618),
kasztanowiec zwyczajny przy drodze pomiędzy miejscowością Leszkowy a Trutnowy (nr 619),
lipa drobnolistna w Cedrach Wielkich (nr 621).

Powiat Gdański – beneficjent Projektu
Powiat Gdański znajduje się w bezpośredniej bliskości miasta Gdańska. Obejmuje swoim zasięgiem osiem gmin: miejską i wiejską gminę Pruszcz Gdański oraz gminy wiejskie: Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Pszczółki, Przywidz, Kolbudy i Trąbki Wielkie.
Powierzchnia powiatu wynosi 79 300 ha, a ludność 86 451 mieszkańców (dane GUS, stan na 31.12.2006). Stolicą powiatu jest miasto Pruszcz Gdański, liczące 24 276 mieszkańców (dane jw.).
Wschodnia część powiatu, od linii drogi krajowej nr 1 znajduje się na nizinie Żuław Gdańskich, natomiast zachodnia znajduje się na wysoczyźnie morenowej. Tym samym krajobraz obu części powiatu jest diametralnie różny, podobnie specyfika gmin położonych w jego różnych częściach.
Powiat ma bardzo dogodne położenie komunikacyjne. Przebiegają przez niego dwie drogi krajowe – nr 7 z Gdańska do Warszawy oraz nr 1 z Gdańska do Łodzi. Ponadto przez teren powiatu przebiega autostrada A1 oraz obwodnica trójmiejska a także  linie kolejowe Gdańsk-Tczew oraz Pruszcz Gdański-Kościerzyna.
Tym samym dzięki położeniu na skrzyżowaniu korytarzy komunikacyjnych oraz w bezpośredniej bliskości Trójmiasta obecnie na terenie powiatu dynamicznie rozwijają się inwestycje produkcyjne, usługowe oraz budownictwo mieszkaniowe. Obszar znajduje się w strefie ciążenia aglomeracji trójmiejskiej.
Powiat Gdański działa na podstawie statutu przyjętego uchwałą nr XVIII/114/2008 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gdańskiego. Organem wykonawczym Powiatu jest Zarząd Powiatu, liczący trzy osoby. Siedziba powiatu znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim.

Gmina Wiejska Pruszcz Gdański
Gmina wiejska Pruszcz Gdański położona jest w centralnej części powiatu. Otacza miasto Pruszcz Gdański i graniczy od północy z miastem Gdańsk. Jej zachodnia część leży na wysoczyźnie morenowej, wschodnia na nizinie Żuław Gdańskich. Przez gminę przepływa rzeka Radunia, która w miejscowości Krępiec wpada do rzeki Motławy również płynącej przez północną część gminy. Gmina ma charakter rolniczy i rolniczo-usługowy z rosnącą funkcją mieszkalnictwa w zachodniej części. Niektóre wsie gminy jak np. Rotmanka czy Straszyn, stają się przedmieściami Gdańska
Powierzchnia gminy wynosi 14.270 ha, w jej skład wchodzą 33 wsie, które zamieszkuje 17 170 mieszkańców (dane GUS, stan na 31.12.2006). Siedziba gminy – miasto Pruszcz Gdański – jest oddalone o 10 km od miasta powiatowego Gdańsk.
Gmina Pruszcz Gdański działa na podstawie statutu przyjętego Uchwałą nr VIII/66/2003 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruszcz Gdański. Siedziba Urzędu Gminy mieści się przy ul. Wojska Polskiego 20 w Pruszczu Gdańskim.

Gmina Cedry Wielkie
Gmina Cedry Wielkie położona jest w środkowo – wschodniej części województwa pomorskiego i należy do powiatu gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. W skład gminy wchodzi 13 wsi: Cedry Wielkie – siedziba władz gminy, Błotnik, Cedry Małe, Długie Pole, Giemlice, Kiezmark, Koszwały, Leszkowy, Miłocin, Stanisławowo, Trutnowy, Trzcinisko, Wocławy.
Gmina Cedry Wielkie w całości leży na obszarze Żuław Gdańskich, w zachodniej części delty Wisły. Żuławy charakteryzują się niezwykle ubogą rzeźbą terenu, która jest praktycznie jednostajnie płaska, brak tu dużych lasów oraz naturalnych zbiorników i cieków wodnych. Gmina znajduje się częściowo na obszarach depresyjnych i dlatego stosowany jest tutaj skomplikowany i rozbudowany system hydrotechniczny w postacie kanałów, pomp i rowów odwadniających. Żyzne, żuławskie gleby znane jako „mady żuławskie” to obszary które mają charakter typowo rolniczy. Dziesięć tysięcy hektarów zajmują użytki rolne, co stanowi 80% całej powierzchni gminy. Małe obszary leśne występują jedynie w kilku zakątkach gminy. Działalność rolniczą na terenie gminy prowadzi ok. 550 gospodarstw których ok. 10% to gospodarstwa wielkoobszarowe o powierzchni ponad 50 ha . Obok rolnictwa na terenie gminy działa ok. 320 przedsiębiorstw produkcyjno – usługowych, skupionych głównie przy trasie szybkiego ruchu E7 oraz w Cedrach Wielkich. Coraz większe znaczenie zyskuje rozwój budownictwa mieszkalnego ukierunkowane na potrzeby ludności Trójmiasta. Gmina posiada rozwiniętą infrastrukturę drogową oraz infrastrukturę komunalną. Najważniejszym ciągiem komunikacyjnym gminy jest międzynarodowa trasa E7 (Gdańsk – Warszawa – Hyżne), która przecina jej terytorium z północnego zachodu na południowy wschód i zapewnia szybką oraz wygodną drogę dojazdu do największych pomorskich miast, tj: Gdańska, Sopotu, Gdyni i  Elblągu. Cedry Wielkie są także doskonale skomunikowane z Tczewem i Pruszczem Gdańskim.
Atutem gminy jest również bliskość autostrady A-1, oraz portu lotniczego w Rębiechowie. Przez gminę przebiegać będzie również projektowana droga ekspresowa S-7.
Żuławy Wiślane, to najmłodszy skrawek lądu w Polsce. Jeszcze kilka tysięcy lat temu była tutaj zatoka morska, która stopniowo wypełniła się osadami rzecznymi. Początki stałego osadnictwa na terenie dzisiejszej gminy sięgają co najmniej XIII w., kiedy to zaczęły powstawać pierwsze wsie słowiańskie. Po zdobyciu Pomorza Gdańskiego przez zakon krzyżacki 91308 r.) obszary gminne zostały skolonizowane przez osadników niemieckich, których potomkowie mieszkali tutaj do II wojny światowej. Po jej zakończeniu Żuławy na mocy decyzji zwycięskich mocarstw powróciły w granice Polski, a miejsce wysiedlonej stąd ludności niemieckiej zajęli osadnicy z sąsiedniego Pomorza, z głębi kraju i z ziem utraconych przez Polskę na rzecz ZSSR.
Obecnie na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych i dwa gimnazja, w których uczy się ok. 1000 dzieci. Przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich funkcjonuje nowoczesny kompleks boisk sportowych – Orlik 2012. W Cedrach Małych jest również przedszkole gminne. W msc. gminnej funkcjonuje Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu, w którym odbywają się różnorodne zajęcia edukacyjne, kursy, szkolenia, warsztaty rękodzieła, wystawy. W budynku ŻOKiS znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminne Centrum Informacji. Możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu w gminie stwarza pięć świetlic, kolejne dwie zostaną oddane do użytku późnym latem tego roku.
W miejscowości Długie Pole zaś funkcjonuje nowoczesne Centrum Sportowo -Rekreacyjne.
Gmina Cedry Wielkie działa na podstawie statutu przyjętego uchwałą nr IV/32/03 z dnia 27 stycznia 2003 roku, zmienionego uchwałą nr XXI/196/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. Siedziba gminy znajduje się w Cedrach Wielkich przy ul. Krasickiego 16.

Gmina Suchy Dąb
Gmina Suchy Dąb ma powierzchnię 8 400 ha i zamieszkuje ją 3 862 mieszkańców (dane GUS, stan na 31.12.2006). Jest gminą typowo rolniczą, w całości położoną na obszarze Żuław Gdańskich. Przez gminę przepływa rzeka Motława. W skład gminy wchodzi 8 wsi.
Gmina Suchy Dąb działa na podstawie statutu przyjętego uchwałą nr III/14/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku. Siedziba gminy znajduje się w Suchym Dębie przy ul. Gdańskiej 17.

Długość Szlaku Mennonitów pomiędzy Przejazdowem a Kiezmarkiem, uwzględniając odnogę do Grabin-Zameczku, wynosi ok. 29 200 metrów.